+81 977-86-2050
539-2 Yufuinchō Yunohira, Yufu-shi, Ōita-ken 879-5112日本