Chinzeimachi Hado, Karatsu, Saga Prefecture 847-0404日本