639 Niinai Nishi 5 Sen, Shintoku, Kamikawa District, Hokkaido Prefecture, Japan