462 Le Hong Phong, P.1, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh,Vietnam