02 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, 越南