Shirogane, Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071-0235日本