64 Công Nữ Ngọc Hoa, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, 越南