130 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, 越南