184-5 Showashinzan, Sobetsu, Usu District, Hokkaido, 日本