+81 187-55-1510
Yamaguchi-66-12 Kakunodatemachi Kumoshikari, Senboku-shi, Akita-ken 014-0341日本