+81 974-75-2002
7992-1 Naoirimachi Ōaza Nagayu, Taketa-shi, Ōita-ken 878-0402日本