Best Western Haeundae Hotel) 42, Gunam-ro, Haeundae-gu