+63 32 255 1888
827, M. Velez St, Cebu City, Cebu, 菲律賓